Zintegrowane projektowanie zieleni miejskiej

W partnerstwie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów realizujemy projekt „Zintegrowane projektowanie zieleni miejskiej”. W ramach projektu realizujemy szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Tematyka szkoleń i warsztatów dotyczy zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych.

Cele projektu:

  1. kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych,
  2. poprawę dostępu do informacji o stanie środowiska,
  3. zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji,
  4. poprawę i usprawnienie działań związanych ze wdrażaniem programów służących ochronie środowiska,
  5. poprawę świadomości z zakresie znaczenia i roli zieleni, w tym drzew, w przestrzeni miejskiej i jej wielofunkcyjność,
  6. usprawnienie działań rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność terenów zieleni i ich atrakcyjność dla lokalnej społeczności.

Szkolenia mają charakter kaskadowy i polegają w pierwszej kolejności na szkoleniu pracowników urzędów gmin i miast, którzy w drugiej kolejności przeszkolą pozostałych pracowników urzędów, w których są zatrudnieni.

Projekt składa się z trzech etapów:

  1. I etap: akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie;
  2. II etap: szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów;
  3. III etap: szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

Trenerzy Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy odpowiedzialni są za prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu partycypacji społecznej w procesie planowania zieleni miejskiej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 867.255,00 zł (całkowita wartość projektu: 912.900,00 zł) w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji projektu: 30.10.2021 r.